Maldives High Court

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް

ދަށުކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު   އިސްތިޢުނާފް ހުށަހަޅާ ފަރާތް   އިސްތިޢުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތް ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް
563/Cv-C/2016 ޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދިވެހި ދައުލަތް (ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް ) 2017/HC-A/131 27 ފެބްރުއަރީ 2017
208/Cv-C/2017 އެޗް އެމް ލޫލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/130 27 ފެބްރުއަރީ 2017
145-J/MD/2017/1146 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޞަފްވާން އަޙްމަދު / ޔުރެނަސް ، ދ.މީދޫ 2017/HC-A/129 15 ފެބްރުއަރީ 2017
145-J/MD/2017/1222 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޖޮވެލް މިއާ / ބަންގުލަދޭޝް 2017/HC-A/128 31 ޑިސެމްބަރ 1969
145-J/MD/2017/1223 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ސުމައިރު ޗުރުވިލް / އިންޑިޔާ 2017/HC-A/127 26 ފެބްރުއަރީ 2017
145-J/MD/2017/1233 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޔޫސުފް ޒައިދު / ބީޗްހައުސް ، ޅ.ނައިފަރު 2017/HC-A/126 19 ފެބްރުއަރީ 2017
2188/Cv-C/2015 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 2.ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ދިވެހި ދައުލަތް (އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން) 2017/HC-A/125 27 އޮކްޓޯބަރ 2016
1191/Cv-C/2016 ޑްރީމްސް ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމް-ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/124 26 ފެބްރުއަރީ 2017
666/Cv-C/2016 ޢާއިޝަތު ޙުސައިން / މ.ކައިރުގެ ، މާލެ ދިވެހި ދައުލަތް (ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ) 2017/HC-A/123 07 ފެބްރުއަރީ 2016
2166/Cv-C/2016 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މެރީޑިއަމް ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/122 19 ފެބްރުއަރީ 2017
1263/Cv-C/2016 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕަރްއިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/121 15 ޖަނަވަރީ 2017
1329/Cv-C/2016 ނަސީމާ ޢަލީ / ސީޑީޕް ، ގދ. ތިނަދޫ މޫސާ ޚަލީމް / މއ. އެމްޓޭޝަންގެ 2017/HC-A/120 16 ފެބްރުއަރީ 2017
1504/Cv-C/2014 ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 2017/HC-A/119 20 ފެބްރުއަރީ 2017
2183/Cv-C/2016 ޙަސަންފުޅު / ހ.ދުބުގަސް ، މާލެ ނޭޒާ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/118 19 ފެބްރުއަރީ 2017
1326/Cv-C/2016 ދިވެހި ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) އައިލެންޑް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/117 14 ފެބްރުއަރީ 2017
741/Cv-C/2016 އިބްރާހީމް ފަރުހޫދު މޫސާ / ކްރިސްޓަލް ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ދިވެހި ދައުލަތް (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން) 2017/HC-A/116 16 ފެބްރުއަރީ 2017
145-J/MD/2017/940 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ޒާމިލް / މއ.މާހަރާ ، މާލެ 2017/HC-A/115 09 ފެބްރުއަރީ 2017
127/H13C/2016 މުޙައްމަދު ސާދިޤް / ފްރީޕާކް ، ކ.ދިއްފުށި މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް / އަތަމާގެ ، ކ.ގުރައިދޫ 2017/HC-A/114 07 ފެބްރުއަރީ 2017
1143/Cr-C/2012 ޙުމައިދު ވަޙީދު / ހ.ހީރޯސިމާ ، މާލެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2017/HC-A/113 08 ފެބްރުއަރީ 2017
2034/Cv-C/2016 ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) ސީ ހައުސް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/112 13 ފެބްރުއަރީ 2017
610/Cr-C/2015 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 1. ޢުމަރު ފައިޞަލް / ފެހިވިލާ ، ފ. މަގޫދޫ 2. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް / ދިލްބަހާރުގެ ، ނ. މަނަދޫ 3. ޔާމީން ފައިޞަލް / ފަތިސް ، ބ. ގޮއިދޫ 2017/HC-A/111 09 ފެބްރުއަރީ 2017
91/VTR/2016 ދިވެހިދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ) ފާޠިމަތު އުޝާމާ / މ.މައިމަގުމަތީގެ ، މާލެ 2017/HC-A/110 13 ފެބްރުއަރީ 2017
Cv-C/DFJ/2016/08 މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނެތް 2017/HC-A/109 07 ފެބްރުއަރީ 2017
1886/Cv-C/2016 އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1.އިބްރާހީމް ސާއިދު ޢަލީ / ދިލްޚުސީ ، ހއ.ކެލާ 2.އަޙްމަދު ނިޝާން / ގ.ރޯޒްވުޑް 2017/HC-A/108 12 ފެބްރުއަރީ 2017
2084/Cv-C/2015 ފަތުހުﷲ ޢިސްމާޢިލް / ފީރޯޒުގެ ، ހއ.ކެލާ ދިވެހި ދައުލަތް ( ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން) 2017/HC-A/107 12 ފެބްރުއަރީ 2017
1960/Cv-C/2016 މަލްބެވެން ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / މ.އައިމް ، މާލެ މުޙައްމަދު މިފްރަން މުޙައްމަދު އަސާކިރު 2017/HC-A/106 15 ފެބްރުއަރީ 2017
434/Fm-C/2016 އިހްތިޝާމް ޢަލީ / ހ.ޓްވައިން ، މާލެ އާމިނަތު ޝައުޝަން / ގުލްޒާރުވާދީ ، ސ.ހުޅުދޫ 2017/HC-A/105 15 ފެބްރުއަރީ 2017
H4C/2016/01 ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ / އަކިރި، ބ.ދަރަވަންދޫ ޙުސައިން ޞަލާޙް / ގުމްރީގެ، ކ.ކާށިދޫ 2017/HC-A/104 09 ފެބްރުއަރީ 2017
145-J/MD/2017/847 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޙުސައިން މުޢާޒް / ޢަލިވާގެ، ސ.މަރަދޫ 2017/HC-A/103 24 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/757 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އިޝްފާޤް ޢަލީ / ގްރީންފްލާވަރ ، ސ.ހިތަދޫ 2017/HC-A/102 05 ފެބްރުއަރީ 2017
145-J/MD/2017/755 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނަޞްލު ޢަބްދުﷲ / ނާއިލީމަންޒިލް ، ސ.ހިތަދޫ 2017/HC-A/101 05 ފެބްރުއަރީ 2017
145-J/MD/2017/755 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނަޞްލު ޢަބްދުﷲ / ނާއިލީމަންޒިލް ، ސ.ހިތަދޫ 2017/HC-A/101 05 ފެބްރުއަރީ 2017
B3-CR3/VA/2017/01 ދިވެހި ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ) ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/100 05 ފެބްރުއަރީ 2017
145-J/MD/2017/513 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން / ހ.ފެހި އާލާ ، މާލެ 2017/HC-A/99 01 ފެބްރުއަރީ 2017
145-J/MD/2017/588 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ރިޝާމް / ގ.ޖެލީފިޝް ، މާލެ 2017/HC-A/98 30 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/589 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޒަކަރިއްޔާ ޡަހޫރު އިސްމާޢީލް / މީނާޒް ، ތ.ވިލިފުށި 2017/HC-A/97 30 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/567 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ބަބުލް ޙާން / ބަންގްލްދޭޝް 2017/HC-A/96 30 ޖަނަވަރީ 2017
49/Cv-C-HD/2016 އަޙްމަދު ރަޝީދު / ދިލްބަހާރުގެ ، ށ.ފުނަދޫ ޝިޒްލީން / ހުޅުމާލެ. މާވަހަރު 4، މާލެ 2017/HC-A/95 30 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/366 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޖަޛްލާން ރަޝީދު ،ތަރިވިދާއާގެ / ގއ.ވިލިނގިލި 2017/HC-A/94 26 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/346 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އިޝްފާޤް ޢަލީ / ގްރީންފްލާވަރ ، ސ.ހިތަދޫ 2017/HC-A/93 26 ޖަނަވަރީ 2017
1974/Fm-C/2015 ޖާދުﷲ މުޙައްމަދު / އޯކިޑްމާގެ ، ށ.ފީކައިދޫ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ޖަމީލު / އިރަމާވިލާ ، ނ.ޅޮހި 2017/HC-A/92 25 ޖަނަވަރީ 2017
2398/Cv-C/2016 ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސަންޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/91 26 ޖަނަވަރީ 2016
1426/Cv-C/2016 އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ / ހ.ރުވާމާގެ ، މާލެ މުޙައްމަދު ރާމިޒް / ލިފަދޫ ، މާލެ 2017/HC-A/90 29 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/445 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޙުސައިން މުޢާޒް / އަލިވާގެ ، ސ.މަރަދޫ 2017/HC-A/89 24 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/347 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން / ހ.ފެހި އާލާ ، މާލެ 2017/HC-A/88 24 ޖަނަވަރީ 2017
B4-CR 2/VA/2016/09 ޝަމްޢޫން ޙަމީދު / ހ.މީނާޒް ، މާލެ ދިވެހި ދައުލަތް (ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ) 2017/HC-A/87 24 ޖަނަވަރީ 2017
321/Cv-C/2016 ސީގޭޓް ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1.އާމިނިތު ޖައުފަރު / މއ.އޯޗާރޑް 3 ، މާލެ 2. ޒުހައިރާ ޖައުފަރު / މއ.އޯޗާރޑް 3 ، މާލެ 2017/HC-A/86 24 ޖަނަވަރީ 2017
587/Cv-C/2015 ޙުސައިން އާދަމް/ހުޅުމާލެ ފްލެޓް63.01.04 ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) 2017/HC-A/85 23 ޖަނަވަރީ 2017
156/O6C/2016 މުޙައްމަދު ޙުސައިން / މޯނިންގްސްޓްރ ، ލ.ގަން .މުކުރިކިމަރ ލުޠުފީ ޙުސައިން / އާހިޔާ ، ލ.ގަން، މުކުރިމަގު 2017/HC-A/84 22 ޖަނަވަރީ 2017
1189/Cv-C/2016 އާމިނަތު ފަހުމީލާ / ދޫރެސް ، ސ.ހިތަދޫ ގްލޯބަލް އެކްސް ލޮޖިސްޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/83 22 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/169 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މޫސާ މުންތަސިމް / ސައުތްކްރޯސް ، ސ.ހިތަދޫ 2017/HC-A/82 19 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/112 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢަބްދުލްބާޠިން މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ / ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ 60-03-08 2017/HC-A/81 17 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/228 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނުޒުރަތު ނަޖީބް / މ.ނެދުންގެ ، ކ.މާލެ 2017/HC-A/80 17 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/156 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފާޠިމަތު ޢާޤިލާ / މއ.ކިސްމިރީވިލާ ، ކ.މާލެ 2017/HC-A/79 17 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/117 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނާއިފް ޙަސަން / ފިފްޓީފްލާވަރ ، ބ.ތުޅާދޫ 2017/HC-A/78 17 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/116 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަޙްމަދު ޖިނާނު / އިތާ ، ގއ.ވިލިނގިލި 2017/HC-A/77 17 ޖަނަވަރީ 2017
45-J/MD/2017/115 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނޫރުއްނިޡާމް / އަރާއިރުގެ ، ގއ.ވިލިނގިލި 2017/HC-A/76 17 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/114 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މާނިޙު މުޙައްމަދު / ތުނޑި.ސްނޯރޯސް ، ލ.ގަން 2017/HC-A/75 17 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/113 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ޝާރިޙް ޙަސަން / ކަށިފަށުވިގެ ، ސ.ހިތަދޫ 2017/HC-A/74 17 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2017/111 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އިސްމާޢީލް ނިޔާޛު / މއ.ވިންޓަރޕެލަސް ، މާލެ 2017/HC-A/73 17 ޖަނަވަރީ 2017
141/VTR/2015 ދައުލަތް ( މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ) އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ / ހަލަވެލި ، ގދ.ތިނަދޫ 2017/HC-A/72 19 ޑިސެމްބަރ 2016
675/Cv-C/2016 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ދައުލަތް) ސަންއެއަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މއ.ޑޭލައިޓްވިލާ 2017/HC-A/71 19 ޖަނަވަރީ 2017
53/VTR/2016 އާމިނަތު ޝާދިޔާ / މ.ޕިސްތާގެ ، މާލެ ދައުލަތް (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ) 2017/HC-A/70 16 ޖަނަވަރީ 2017
1253/Cv-C/2016 މުޙައްމަދު ރިޔާޟް / މއ.ނިއުޔޯކްހައުސް ، މާލެ އަޙްމަދު ޝިމާޢު / ދަފްތަރު ނަންބަރު 2561 2017/HC-A/69 12 ޖަނަވަރީ 2017
1314/Cv-C/2016 މުޙައްމަދު ރިޔާޟް / މއ.ނިއުޔޯކްހައުސް ، މާލެ އަޙްމަދު ޝިމާޢު / ދަފްތަރު ނަންބަރު 2561 2017/HC-A/68 12 ޖަނަވަރީ 2017
211/Cr-C/2016 މުޙުތާޒް މުޙުސިން ރަތްމަސްގެ/ގއ.މާމެންދޫ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2017/HC-A/67 10 ޖަނަވަރީ 2017
1368/Cv-C/2016 މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނި ޕލކ ސީ.ޕީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/66 17 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2016/9157 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޙަސަން ނާޖިޙު އިބްރާހީމް / ދަޑިމަގު .ޑޭޒީ / ޏ.ފުވައްމުލައް 2017/HC-A/65 04 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2016/9070 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އިބްރާހީމް އާޒިދު / ފަލްކަން ، ތ. ގުރައިދޫ 2017/HC-A/64 05 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2016/8494 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ނިފާލް / ރުއްގަޑިގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 2017/HC-A/63 27 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8329 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ / މާދޫނި ، ގދ. ތިނަދޫ 2017/HC-A/62 27 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8495 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާދަމް ޝިހާދު / ގ.ޕޮމްޕިޔާލޮޖް ، މާލެ 2017/HC-A/61 27 ޑިސެމްބަރ 2016
46/M8C/2016 ޞަފޫރާ ނާފިޢު މޫސާ / ރޯޒްލީން ، ދ.ކުޑަހުވާދޫ މުޙައްމަދު ޝަރީފް / ގުލްފާމުގެ ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ 2017/HC-A/60 08 ޖަނަވަރީ 2017
665/Cv-C/2016 ޢަބްދުﷲ މާނިއު /ފަތިސް ތ.ހިރިލަންދޫ ރޯޔަލް ސަޕްލައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/59 05 ޖަނަވަރީ 2017
502/Cv-C/2016 މަހުދީ ޢަޤީލް / ހ.ރަންގަލި ، މާލެ ވްލަޑިމިއަރ ޑްރަގޮއިލަވިޗް 2017/HC-A/58 04 ޖަނަވަރީ 2017
1252/Cv-C/2016 މުޙައްމަދު ނަސީމް / މޫމްބީންސް ، މާލެ ޢަލީ މޫސާ / ދަނބުގެ ، ހއ.އިހަވަންދޫ 2017/HC-A/57 04 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2016/8331 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް / އިރުމަތީގެ ، ބ. އޭދަފުށި 2017/HC-A/56 27 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8332 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް / ފެތިރޯނުގެ ، ގދ. ގައްދޫ 2017/HC-A/55 27 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8497 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢައިޝަތު އިތުމީނާ ސަޢީދު / ވިނަރެސް ، ގދ.ގައްދޫ 2017/HC-A/54 27 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8983 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢަބްދުލްބާޠިން މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ / ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 60-3-08 2017/HC-A/53 29 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8985 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އިސްމާޢީލް ނިޔާޛް / މއ.ވިންޓަރޕެލަސް ، ކ.މާލެ 2017/HC-A/52 29 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/9170 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނުޒުރަތު ނަޖީބް / މ.ނެދުންގެ ،މާލެ 2017/HC-A/51 03 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2016/8984 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ޝާރިޙް ޙަސަން / ކަށިފަށުވިގެ ، ސ. ހިތަދޫ 2017/HC-A/50 29 ޑިސެމްބަރ 2016
1192/Cv-C/2016 މުޙައްމަދު ޖަމީ/ ޖަވާހިރުމާގެ,ލ.ފޮނަދޫ ސީ ރިޓްރީޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ ގ.މާވެހި 2017/HC-A/49 01 ޖަނަވަރީ 2017
471/HMC/2015 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/48 25 ޑިސެމްބަރ 2016
1274/Cv-C/2015 ފާޠިމަތު ރަޝީދާ / ރާޅު ، ސ.ފޭދޫ ގަން އެއާޕޯރޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/47 25 ޑިސެމްބަރ 2016
01/Fm-C/HT/2016 ޢަލީ ޒުހައިރު / ހ.ލޭކްސައިޑް ، މާލެ ޒާހިރާ ސުލައިމާން / ދަފްތަރުނަންބަރު ރސ 9708 ، މާލެ 2017/HC-A/46 22 ޑިސެމްބަރ 2016
659/Cv-C/2016 ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މުޖާޙު / ހަނދުވަރީވިލާ , ދ.މީދޫ 2017/HC-A/45 12 ޖަނަވަރީ 2017
145-J/MD/2016/8330 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަޙްމަދު އާމިރު / މ. ވެސްޓްބީޗްއާގެ 2017/HC-A/44 27 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8381 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނުޒުރަތު ނަޖީބް / މ. ނެދުންގެ 2017/HC-A/43 27 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8948 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފާޠިމަތު އާޤިލާ / މއ. ކިސްމިރީވިލާ 2017/HC-A/42 27 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8786 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާދަމް ޝިހާދު / ގ. ޕޮމްޕިޔާލޮޖް 2017/HC-A/41 21 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/9231 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފާޠިމަތު އާޤިލާ / މއ. ކިސްމިރީވިލާ 2017/HC-A/40 11 ޖަނަވަރީ 2017
100/Cv-C/2016 އެސްޓޭޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1.ފާޠިމަތު ލީނާ / ހ. ނީސް 2. ޖޫލިޔާ މުޙައްމަދު / ހ. ނީސް 3. ލައިލާ މުޙައްމަދު / ހ. ނީސް 4. ލީލާ މުހައްމަދު / ހ. ނީސް 5. އަޙްމަދު ނިޔާޒު / ހ. ނީސް 2017/HC-A/39 29 ނޮވްބަރ 2016
101/VTR/2012 އަންޖަލީން މޭރީ ނާޒިއު / 14 ވެސްޓް އެވެނިއު ސަންލޭންޑް ޓްރަވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/38 19 ޑިސެމްބަރ 2016
1171/Cv-C/2016 ޢަބްދުﷲ ހަމީޒް / މ. ނައިޓްގާރޑްން މެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރިޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017/HC-A/37 20 ޑިސެމްބަރ 2016
2269/Cv-C/2013 އަޒުމީލް އަޙްމަދު / މމހ ދަފްތަރު 4317 1. ޙުސައިން ޝިހާމް / މއ. ނައިބުގެ 2. ނާދިޔާ ޙަސަން / މއ. ރަސްފަރީ 3. ޙަފްޞާ ޙަސަން/ މއ. ރާހާ 4. ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް / މއ. މާވެޔޮދޮށުގެ 2017/HC-A/36 20 ޑިސެމްބަރ 2016
111/VTR/2016 ޝާޢިރާ ޝަކީބް/ ދަފްތަރު 9282 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 2017/HC-A/35 20 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8689 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢަބްދުލްބާޠިން މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ / ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 08-03-60 2017/HC-A/34 21 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8688 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އިސްމާޢިލް ނިޔާޛް / މއ. ވިންޓަރޕެލަސް 2017/HC-A/33 21 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8640 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އިބްރާހީމް އާޒިދު / ފަލްކަން ، ތ. ގުރައިދޫ 2017/HC-A/32 21 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8669 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފާޠިމަތު އާޤިލާ / މއ. ކިސްމިރީވިލާ 2017/HC-A/31 21 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8691 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނުޒުރަތު ނަޖީބް / މ. ނެދުންގެ 2017/HC-A/30 21 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8687 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޙަސަން ނާޖިޙް އިބްރާހީމް / ދަޑިމަގު ޑޭޒީ ، ޏ. ފުވައްމުލައް 2017/HC-A/29 21 ޑިސެމްބަރ 2016
108/O6C/2015 ދައުލަތް ( ލ. ގަން ކައުންސިލް އިދާރާ) ޙަސަން ޢަލިދީދީ / އަމްސާޕެލަސް ، ލ. ގަން 2017/HC-A/28 19 ޑިސެމްބަރ 2016
1145/Cr-C/2011 އިސްމާޢިލް ހައިސަމް / ޗެރީހައުސް ، ކ. ގުޅި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2017/HC-A/27 19 ޑިސެމްބަރ 2016
686/Cr-C/2014 ޙަސަން ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ގުލްފާމުގެ ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2017/HC-A/26 19 ޑިސެމްބަރ 2016
687/Cr-C/2014 ޙަސަން ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ގުލްފާމުގެ ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2017/HC-A/25 19 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8690 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ޝާރިޚް ޙަސަން / ކަށިފަށވިގެ ، ސ. ހިތަދޫ 2017/HC-A/24 21 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/FM/2016/349 މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު / ދަފްތަރު 1232 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2017/HC-A/23 07 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8789 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢާއިޝަތު އިތުމީނާ ސަޢީދު / ވިނަރެސް ، ގދ. ގައްދޫ 2017/HC-A/22 21 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8784 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ނިފާލް / ރުއްގަޑިގެ ، ގއ. ކޮލަމާފުށި 2017/HC-A/21 21 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8783 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢަލީ ޖަލީލް / މއ. ދަނބުގަސްދޮށުގެ 2017/HC-A/20 21 ޑިސެމްބަރ 2016
1278/Fm-C/2016 ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ / އާހަނދުވަރު ، ހއ. ދިއްދޫ އައިމިނަތު ލިއުސާ / ފިނިފެންމާގެ ، ނ. ހޮޅުދޫ 2017/HC-A/19 19 ޑިސެމްބަރ 2016
157/B12C/2015 ދައުލަތް ( ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ) އުއްމުކުލްޘޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން / ސުހާގް ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 2017/HC-A/18 15 ޑިސެމްބަރ 2016
1203/Cv-C/2015 އާމިރު ޔޫސުފް / ގ. ދޮޅިޔަދޫ ޙަސަން ޢަލި ދީދީ / ކުޑަފަރީގެ ، ޏ. ފުވައްމުލައް 2017/HC-A/17 14 ޑިސެމްބަރ 2016
1753/Cv-C/2015 ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް / ގ. އެރިއަދޫ ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ) 2017/HC-A/16 14 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8235 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފާޠިމަތު އާޤިލާ / މއ. ކިސްމިރީވިލާ 2017/HC-A/15 07 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8172 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ނިފާލް / ރުއްގަޑިގެ ، ގއ. ކޮލަމާފުށި 2017/HC-A/14 07 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8309 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢަލީ ހަމްޒަތު / ސީސަންގެ ، ގދ. ވާދޫ 2017/HC-A/13 07 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8310 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަޙްމަދު އަޙުޒަރު ޢަޒީމު / މއ. އަމީނީވިލާ 2017/HC-A/12 07 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8243 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޙަސަން ނާޖިޙް އިބްރާހީމް / ދަޑިމަގު ޑޭޒީ ، ޏ. ފުވައްމުލައް 2017/HC-A/11 07 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8108 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޙަސަން ނަޒީޙް / ގ. ޖޫތީގެ 2017/HC-A/10 17 ޑިސެމްބަރ 2016
707/Cr-C/2012 މުޙައްމަދު ވިސާމް / އެވަރބްލޫ ، ލ. މާވަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2017/HC-A/09 13 ޑިސެމްބަރ 2016
1259/Cv-C/2016 ޙުސައިން ޞަބާޙް / ގ. ޕާކަރުހައުސް އަލްރިޤާޢާއީ ވަލީދު ޢަބްދުﷲ އޭ / އަލްޤަސީމް ބުރައިދަށް 2017/HC-A/08 12 ޑިސެމްބަރ 2015
1042/Cr-C/2011 ޢަލީ ޢާމިރު / ހޭޅި ، ހދ. ވައިކަރަދޫ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2017/HC-A/07 12 ޑިސެމްބަރ 2016
1432/Cv-C/2015 އޯޝަން އެޑްވެންޗަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2. ޖޯޖިއޯ ރޯސީ ބެލިއަރ ޕިލި ޖުއިސެއްޕޭ / ވިލާ ޑެލޭ މާރގެރެޓެ ނަންބަރ 6 2017/HC-A/06 12 އޯގަސްޓް 2016
17/E8C/2015 ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ / ހުވަނދުމާގެ ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ 2017/HC-A/05 29 ނޮވްބަރ 2016
1897/Cv-C/2015 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ / މ. ވޭލާވިލާ އިލްޔާސް އިބްރާހީމް / މ. އަލިވާގެ 2017/HC-A/04 28 ނޮވްބަރ 2016
1154/Cv-C/2016 ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު / މ. ފެހިފުނަ މުޙައްމަދު ފައުޒީ / މ. އަރީޖް 2017/HC-A/03 08 ޑިސެމްބަރ 2016
65/Cv-C/2016 މަރްޔަމް އާފިޔާ / މއ. ފެހިއަލިއާގެ މުޙައްމަދު ޒާހިދު / ކޮޑަގެ ، ސ. ފޭދޫ 2017/HC-A/02 07 ޑިސެމްބަރ 2016
596/Cv-C/2016 އިބްރާހީމް ޔޫސުފް / މއ. ސައިނާހިޔާ 1.ޢަލީ ފަޔާޟް / މ.ސަރުމާގެ، 2.އަޙްމަދު ފަޔާޟް / މ.ސަރުމާގެ، 3. އާމިނަތު ނިލްނާ / މ.ސަރުމާގެ، 4.އިބްރާހީމް ފަޔާޟް، މ.ސަރުމާގެ / 5. އާއިޝަތު މިލްނާ، މ.ސަރުމާގެ، 6. ޙަސަން ފަޔާޟް / މ.ސަރުމާގެ، 7. ޙުސައިން ފަޔާޟް، މ.ސަރުމާގެ، 8.ސަކީނާ ޔޫސުފް، މ.ސަރުމާގ 2017/HC-A/01 05 ޑިސެމްބަރ 2016
2515/Cv-C/2016 އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 2016/HC-A/589 20 ޑިސެމްބަރ 2016
158/Cr-C/2012 މުޙައްމަދު ފާރިޝް އިބްރާހީމް / ގުލްޒާރުގެ ، އއ. މަތިވެރި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/588 05 ޑިސެމްބަރ 2016
135/VTR/2015 ދައުލަތް ( ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން) އަނީޤާ އިބްރާހީމް / ސަންބީމް ، ލ. މާމެންދޫ 2016/HC-A/587 05 ޑިސެމްބަރ 2016
1795/Cv-C/2015 ޢާއިޝަތު ޢާތިޔާ ނަސީރު / މާދަޑު ، ހަޒާރުމާގެ ޏ. ފުވައްމުލައް ދައުލަތް ( ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން) 2016/HC-A/586 12 ޑިސެމްބަރ 2016
634/Cv-C/2016 އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 2. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް 2016/HC-A/585 04 ޑިސެމްބަރ 2016
B2/2016/36 ޢައިޝާ ޢަތިކާ އިބްރާހީމް ނަޞީރު / ވ. ނިއުފްލާވަރ އަޙްމަދު އާރިފް / މ. ނަލަރީތިގެ 2016/HC-A/584 08 ޑިސެމްބަރ 2016
77/Cv-C/2016 ކަޕޫރުއްﷲ ޔޫސުފް / ޗެންނާއީ ، ޓެމިލްނާޑޫ އިންޑިޔާ ދައުލަތް ( މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް) 2016/HC-A/583 27 ނޮވްބަރ 2016
1207/Cv-C/2016 ޢަބްދުއްކަރީމް ޢަބްދުﷲ / މ. ސޯމާ ވީ.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2016/HC-A/582 27 ނޮވްބަރ 2016
09/B3C/2013 ފުޢާދު ޢަބްދުލްޚަކީމް / ހަކީމީނާޒު ، ހދ. ހަނިމާދޫ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/581 04 ޑިސެމްބަރ 2016
1704/Cv-C/2014 ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަން / ކަނބުރުގެ ، ރ. އިނގުރައިދޫ މޫސާ މަނިކުފާނު / ދަފްތަރު 3354 2016/HC-A/580 05 ޑިސެމްބަރ 2016
630/Cv-C/2016 ޢަލީ ޝަރީފް / ދަފްތަރު 2267 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/579 01 ޑިސެމްބަރ 2016
145-J/MD/2016/8115 އައިމަން ޢަބްދުއްސައްތާރު / ނިއުޕާރކް ، ސ. ފޭދޫ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/578 28 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7989 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނުޒުހަތު ނަޖީބް / މ . ނެދުންގެ 2016/HC-A/577 28 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7882 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފާޠިމަތު އާޤިލާ / މއ. ކިސްމިރީވިލާ 2016/HC-A/576 28 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7978 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ނިފާލް / ރުއްގަޑިގެ ، ގއ. ކޮލަމާފުށި 2016/HC-A/575 27 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7977 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާދަމް ޝިހާދު / ގ. ޕްމެޕިޔާލޮޖް 2016/HC-A/574 27 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7968 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން / ފީރޯޒުގެ ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ 2016/HC-A/573 27 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7979 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢާއިޝަތު އިތުމީނާ ސަޢީދު / ވިނަރެސް ، ގދ. ގައްދޫ 2016/HC-A/572 27 ނޮވްބަރ 2016
1295/Cv-C/2013 ގަލްފް ކްރާފްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކުއާ ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2016/HC-A/571 22 ނޮވްބަރ 2016
49/H-13-C/2015 ދައުލަތް ( ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ) މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް / އަތަމާގެ ، ކ. ގުރައިދޫ 2016/HC-A/570 24 ނޮވްބަރ 2016
73/Cv-C/2016 މޯލް ލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެލައިޑް އިޝުއަރެންސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2016/HC-A/569 23 ނޮވްބަރ 2016
1078/Cv-C/2015 ޢަލީ ޝިޔާން / ސަތަރުގެ ، ލ. ފުނަދޫ ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ) 2016/HC-A/568 23 ނޮވްބަރ 2016
299/Cr-C/2016 އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ. ސާމަރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/567 13 ނޮވްބަރ 2016
84/Cr-C/2016 އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ. ސާމަރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/566 13 ނޮވްބަރ 2016
400/HMC/2014 ޖޯން ޗަރލްސް ސިފަރޓް / ކެލިފޯނިޔާ ޢަބްދުލް މުޖީބް މުޙައްމަދު / ޑޭޒީމާގެ ، ވ. ފުލިދޫ 2016/HC-A/565 22 ނޮވްބަރ 2016
988/MC/2010 (452/Cv-C/2010) އިބްރާހީމް އަޙްމަދު މަނިކު / ދަފްތަރު 931 ފައުނު އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2016/HC-A/564 13 ނޮވްބަރ 2016
1203/CV-C/2015 ޙަސަން ޢަލިދީދީ / ކުޑަފަރީގެ ، ޏ. ފުވައްމުލައް ޢާމިރު ޔޫސުފް / ގ. ދޮޅިއަދޫ 2016/HC-A/563 21 ޑިސެމްބަރ 2016
25/E1C/2015 މުޙައްމަދު ފަޞީޅް / ރީފް ، ރ. އަލިފުށި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/562 20 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7627 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢަލީ ހަމްޒަތު، ސީސަންގެ/ގދ.ވާދޫ 2016/HC-A/561 17 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7720 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު ނަސްވާން / ނަސީމީވިލާ ، ވ. ކެޔޮދޫ 2016/HC-A/560 17 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7824 އައިމަން ޢަބްދުއްސައްތާރު / ނިއުޕާރކް ، ސ. ފޭދޫ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/559 17 ނޮވްބަރ 2016
212/Cr-C/2016 އަޙުމަދު ނިހާން،ވީނަސް/ގއ.މާމެންދޫ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/558 21 ނޮވްބަރ 2016
B3-CR2/VN/2016/06 ބިޒްނަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމްޕެނީ 2016/HC-A/557 20 ނޮވްބަރ 2016
59/VTR/2016 އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ހައިޝް/ގދ.ތިނަދޫ ދައުލަތް (ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަން) 2016/HC-A/556 20 ނޮވްބަރ 2016
60/VTR/2016 އަސްފާޤު ވަޙީދު، ދަނޑިގެ/ގއ.ދާންދޫ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ 2016/HC-A/555 17 ނޮވްބަރ 2016
63/VTR/2016 ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން/މ.މައިކްރޯވޭވް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ 2016/HC-A/554 17 ޖަނަވަރީ 2016
2323/Cv-C/2015 ޢަބްދުﷲ ޖާމިޢު، ސީސަންގެ / ރ.މަޑުއްވަރި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) 2016/HC-A/553 15 ނޮވްބަރ 2016
E11C/2016/03 މުޙައްމަދު ޢަރީފް،ރޭޝަމް/ރ.ރަސްމާދޫ އެންސީޒް ފޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2016/HC-A/552 15 ނޮވްބަރ 2016
51/VTR/2016 ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، ގޯލްޑަންޕާލް/ޅ.ކުރެންދޫ މީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2016/HC-A/551 14 ނޮވްބަރ 2016
1040/Cv-C/2013 ވިލާ އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙުމަދު ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ ، ގަދަގެ/ބ.ކެންދޫ 2016/HC-A/550 13 ނޮވްބަރ 2016
74/Cv-C/2016 އިމްރާން އިބްރާހީމް/މ.މާކުންގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/549 13 ނޮވްބަރ 2016
100/Cv-C/2016 ފާޠިމަތު ލީނާ/ހ.ނީސް A079797، ޖޫލިޔާ މުޙައްމަދު/ހ.ނީސް A001788، ލައިލާ މުޙައްމަދު/ހ.ނީސް A153047، ލީލާ މުޙައްމަދު/ހ.ނީސް A001786، އަޙުމަދު ނިޔާޒް/ހ.ނީސް A036350 އެސްޓޭޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2016/HC-A/548 08 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7628 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަޙްމަދު އަޙުޒަރު ޢަޒީމް / މއ. އަމީނީވިލާ 2016/HC-A/547 15 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7591 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢަލީ ފައިރޫޒް / ގ.ސިކަންދަރުގެއާގެ 2016/HC-A/546 15 ނޮވްބަރ 2016
229/Cr-C/2016 ޙަސަން ރިކާޒް / މއ. ސިގްމާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/545 07 ނޮވްބަރ 2016
58/G2C/2016 ދައުލަތް ( ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާ) ޢަބްދުއްސައްތާރު އީސާ / ނޫވިލާގެ ، ޅ. ނައިފަރު 2016/HC-A/544 06 ނޮވްބަރ 2016
671/CV-C/2016 މުޙައްމަދު އަކްރަމް / ފިނިފެންމާގެ ، ސ. ފޭދޫ ފާރޫޤް ސަޢީދު / ބާސީ ޕަޓިނަމް އިންޑިޔާ 2016/HC-A/543 02 ނޮވްބަރ 2016
1411/Cv-C/2015 ޢަބްދުލްޣަނީ ޙަސަން / ސިމިޒް ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޢަބްދުލްޤަޒީޒް ޔޫސުފް / ގޮފި ، ގއ. ދެއްވަދޫ 2016/HC-A/542 02 ނޮވްބަރ 2016
2301/Cv-C/2015 ޢަލީ މޫސާ / ހ. އާޝިޔާނާ ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް) 2016/HC-A/541 01 ނޮވްބަރ 2016
444/Fm-C/2015 (1359/Cv-C/2012) 1-ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ / މަރީނާހައުސް ، ބ. ކަމަދޫ 2. މަރްޔަމް ހުމާމް މުޙައްމަދު / މ. ފެހިވިނަގެ 1.ޒުލްފާ އާދަމް / މއ.ވިނަފެހި 2.ޢަބްދުﷲ ނާއިފު / މއ.ފެހިވިނަގެ 3.ޢުބައިދުﷲ ނާއިފް / މއ.ފެހިވިނަގެ 4.ޢަލީ ނާއިފް / މ.ފެހިވިނަގެ 5.އިބްރާހީމް ނާއިފް / މ/ފެހިވިނަގެ 6.އާދަމް ނާއިފް / މ.ފެހިވިނަގެ 7.ފާޠިމަތު ހުމާމް / މ.ފެހިވިނަގެ 8.މަރަޔަމް ހުމާމް މުޙައްމަދު / މ.ފެހިވިނަގެ 2016/HC-A/540 01 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7599 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް / މއ. ތަބުރުމާގެ 2016/HC-A/539 14 ނޮވްބަރ 2016
1560/Cv-C/2015 ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމް / މ. ވިންޑްސްކްރީން އަޣްސަން ނިޒާރު / ނިއާ ،ޏ. ފުވައްމުލައް 2016/HC-A/538 31 އޮކްޓޯބަރ 2016
1621/Cv-C/2015 ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް 2016/HC-A/537 30 އޮކްޓޯބަރ 2016
15/VTR/2016 ދައުލަތް ( ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން) ސަތީޝް މޫސާ / ވ. އަލްފްރެޝްކޯ 2016/HC-A/536 30 އޮކްޓޯބަރ 2016
1390/Cv-C/2015 އިސްމާޢިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް / އާފިނިވިލާ ، ހުޅުމާލެ އަޙްމަދު ނާޞިރު / ގ. ސޯސަންޢަބީރު 2016/HC-A/535 30 އޮކްޓޯބަރ 2016
1088/Cv-C/2015 ކާފު އެޓޯލް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް ޤާސިމް / ވައިމަގޫދޫގެ ، ށ. ކޮމަންޑޫ 2016/HC-A/534 27 އޮކްޓޯބަރ 2016
147-D(RLRA)2016/01 ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް) ނެތް 2016/HC-A/533 10 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7465 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޝުޢައިބު ލަޠީފު / މ. ގުލްޝަނީގެ 2016/HC-A/532 10 ނޮވްބަރ 2016
147-D(RLRA)2016/02 ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް) ނެތް 2016/HC-A/531 10 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7654 އަޙްމަދު މަލްދާން ޢަލީ / ގ.ސީވޭވް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/530 13 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7638 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޙަސަން ރީހާން ރަޝީދު / ބުރެވިމާގެ ، ގދ. ތިނަދޫ 2016/HC-A/529 10 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7387 އައިމަން ޢަބްދުއްސައްތާރު / ނިއުޕާރކް ، ސ. ފޭދޫ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/528 13 ނޮވްބަރ 2016
145-J/MD/2016/7500 އައިމަން ޢަބްދުއްސައްތާރު / ނިއުޕާރކް ، ސ. ފޭދޫ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/527 13 ނޮވްބަރ 2016
229/Cr-C/2016 އަޙްމަދު ޢާމިރު / އަފުޒާ ، ލ. ދަނބިދޫ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2016/HC-A/526 27 އޮކްޓޯބަރ 2016
1811/Cv-C/2015 މަރްޔަމް ޢަލީ / މ. ޕަރުވާނާގެ އަޙްމަދު ނަދީމް / މ. ހެޕީވިލާ 2016/HC-A/525 24 އޮކްޓޯބަރ 2016
2227/Cv-C/2015 އާމިނަތު ރިޔާޟާ ވަޙީދު / މ. ސޯސަންމާގެ ރާއްޖެ ޗެމްބާރސް 2016/HC-A/524 24 އޮކްޓޯބަރ 2016
159/VTR/2015 ޑރ.މުޙައްމަދު ހަނީފް / ދަފްތަރު ނަންބަރު 6530 ދިވެހި ދަޢުލަތް (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން) 2016/HC-A/523 23 އޮކްޓޯބަރ 2016
158/VTR/2015 ޑރ.ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އަޙްމަދު / ދަފްތަރު ނަންބަރު 6647 ދިވެހި ދަޢުލަތް (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން) 2016/HC-A/522 23 އޮކްޓޯބަރ 2016
tml>