Maldives High Court

ކޯޓުގެ އިރުޝާދު

ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކާއި އެކު އެ ފަރާތެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ!