Maldives High Court

ކޯޓުގެ އިރުޝާދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަމީން ފައިސަލްއާ ގުޅުއްވޭނީ 3007130 މި ނަންބަރުންނެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ، info@highcourt.gov.mv އަށެވެ.