6 މެއި 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ.
2017-05-04

6 މެއި 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

6 މެއި 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ.
2017-05-04

6 މެއި 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްޓަކައި، 6 މެއި 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ން ރޭގަނޑު 9:00 ށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް