1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް.
2016-06-05

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް.
2016-06-05

1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މެންދުރު 13:30 އާއި ހަމައަށެވެ. ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފު ކުރަން، ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބަލައިގަންނާނީ މެންދުރު 12:00 އާއި ހަމައަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބަލައިގަންނަ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމްތައް ދޫކުރާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ 10:30 ން ފެށިގެންނެވެ.

1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން  މަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 10:00 ން ފެށިގެން މެންދުރު ފަހު 14:00 އާއި ހަމައަށަވެ. 


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް