މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/HC-A/103 ގަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ މައްސަލައިގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދައުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް" ބާޠިލުކޮށްފި.
2015-03-15

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/HC-A/103 ގަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ މައްސަލައިގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދައުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް" ބާޠިލުކޮށްފި.
2015-03-15

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  145-J(HA)2015/45ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ގ. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޤަޟިއްޔާ ބެލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް، ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޟިރުކޮށްދިނުމަށް އަންގައި، 12 މާރޗް 2015 ދުވަހު ފޮނުވުނު ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 95-B9/CHT/2015/99 ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރައްދުވެ، އެ އަމުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހާޟިރުކުރިނަމަވެސް، އެމައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންކާރު ކުރުމާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާއިދުގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދިނުމުންވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/HC-A/103 ގަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ މައްސަލައިގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދައުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 71 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް އެއްކޮށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބައެއް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެކެވެ. މިގޮތުން، މި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމަށް ގ. ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އާއިލާގެ މެންބަރުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަށް ނުވެއްދުމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 71 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު އޮތުމުން، އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުންލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދު އަމުރު ފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތަކަށް އަޑު އަހަން، ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ނިންމައި އެކަންވަނީ މީގެ ކުރިން އާއްމުކޮށް އެންގިފައެވެ. މި ގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2015 ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  

 

 

 

 


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް