ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ
2015-02-15

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ
2015-02-15

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙާއި ގުޅިގެން، އުތުރާއި ދެކުނުގައި އުފައްދާ ހައި ކޯޓުގެ ދެ ގޮތްޕާއި މާލޭގައި ހުންނަ ހައި ކޯޓްގެ ދާއިރާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/07/SC ސަރކިއުލާގައިވާ ގޮތުން، އުތުރު ސަރަހައްދުގައި އުފައްދާ ހައިކޯޓުގެ ގޮތްޕަށް ނިސްބަތްވަނީ ހއ، ހދ، ށ، ނ، ރ އަދި ބ. އަތޮޅެވެ. މާލޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓްގެ ސަރަހައްދަކީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޅ، ކ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ އަދި ލ. އަތޮޅެވެ. ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ނިސްބަވަނީ ގއ، ގދ، އަތޮޅާއި ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑު އެވެ.

މިގޮތަށް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން، ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިޢުނާފުކުރާނީ އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ކޯޓެއް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްއެއް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ހައިކޯޓު ގޮތްޕަށެވެ. އުތުރާއި ދެކުނުގައި ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގެ އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ގަވައިދުން ހަމަޖެހެންދެން، އެ ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްއަކަށް ހުށަހެޅުމުން، ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް އެ މައްސަލައެއް ފޮނުވުމަށް، އެ މައްސަލައެއްގެ ފައިލް ލިޔުންތަކާއި އެކު ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވުއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/02 އާއްމު ސިޓީންވަނީ އަންގަވާފައެވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް