ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާނުލާ ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި.
2015-01-27

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާނުލާ ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި.
2015-01-27

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް އަޑު އަހަން، އާއްމުކޮށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މި ނިންމި ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 2015 ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑު އެހުމަށް، އާއްމުކޮށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ނިންމި ނަމަވެސް، މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި، މާރާމާރީ ހިންގުމާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ގުޅޭ ބާވަތުގެ ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވާ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގައި، ޙާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެފަދަ މައްސަލަތައް ބައްލަވާ ބެންޗުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް މީހުން ވެއްދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން އަޑުއަހަން ވަންނަ ފަރާތަކީ މައްސަލައިގެ ހެއްކަކަށްވެދާނެ ފަދަ މީހަކު ކަމުގައިނުވާ، މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ ފަރާތުގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަށް ޝަރީޢަތް އަޑު އެހުމަށް ވަދެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 71 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް އެއްކޮށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބައެއް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް