ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ބާޠިލު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި.
2015-05-15

ފަނޑިޔާރަކު ޝަރުޢީ
އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ބާޠިލު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި.
2015-05-15

ފަނޑިޔާރަކު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބޭނުމަކަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައަކާއެކު އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތް، ތަންޒީމުކުރެވިފައިވުމަކީ މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތަށާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤަށާއި، އަދި ޢަދުލުވެރި އިންޞާފުވެރި އަދި މިނިވަން ޝަރީޢަތެއް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤަށް، އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިން ހުރަސް އެޅޭ މުއްދަތެއް ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މި ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-DM/02 ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ފަނޑިޔާރަކު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބޭނުމަކަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައަކާއެކު އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތް ތަންޒީމުކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަށާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤަށާއި، އަދި ކޮންމެ ދިވެހި ފަރުދަކަށްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާއިން ޔަޤީންކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރި އިންޞާފުވެރި އަދި މިނިވަން ޝަރީޢަތެއް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤަށް، އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިން ހުރަސް އެޅޭ މުއްދަތެއް ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތަތީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި "އެ، މުއްދަތު، އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި، 6 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ" ބަޔާންކޮށް އައިސްފައިވާ ބައި ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް، ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤު ވެވުނުނ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ، މިހާރުވަނީ ހައިކޯޓުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރެވިފައެވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް