ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވޭ.
2014-07-02

ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވޭ.
2014-07-02

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 211 މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދުސްތޫރީ 4 މައްސަލައާއި، ވަޒީފާއާއި ބެހޭ 16 މައްސަލައާއި މަދަނީ 96 މައްސަލާއި 43 ޖިނާޢީ މައްސަލައާއި އާޢިލީ 10 މައްސަލައިގެ އިތުރުން އިންތިޚާބީ 15 މައްސަލައެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 192 މައްސަލައެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޖުމްލަ 206 މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. އެއީ ދުސްތޫރީ 1 މައްސަލައާއި، ވަޒީފާއާ ބެހޭ 22 މައްސަލައާއި، މަދަނީ 105 މައްސަލައިގެ އިތުރުން 69 ޖިނާޢީ މައްސަލައާއި 9 އާޢިލީ މައްސަލައެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 219 މައްސަލައެވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް