އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމްކޮށްފި.
2014-04-23

އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމްކޮށްފި.
2014-04-23

22 މާރޗު 2014 ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަލައިގަތް ހުރިހާ މައްސަލައެއް ނިންމާ ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. އާއްމު އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ 13 މައްސަލައެއް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނެވެ.

22 މާރޗު 2014 ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް، ހައިކޯޓުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައި މިހާރުވަނީ ޝާއިއުކުރެވިފައެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން 41 މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ. އެއީ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ 22 މައްސަލައަކާއި، އިންތިޚާބީ ކުށުގެ 19 މައްސަލައެކެވެ.