ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއިބެހޭ
2014-09-14

ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ 1 (އެކެއް) އަސްލު (އަދި ފޯމުގައި އެއްވެސް ލިޔުމަކާއި ޙަވާލާދީފައިވާނަމަ އެލިޔުމެއްގެ އަސްލު
އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއިބެހޭ
2014-09-14
ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ 1 (އެކެއް) އަސްލު (އަދި ފޯމުގައި އެއްވެސް ލިޔުމަކާއި ޙަވާލާދީފައިވާނަމަ އެލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ) އެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރަރ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނިންމުމުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފޯމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރު 4 ސެޓް ހުށަހަޅާނީއެވެ.

ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް