ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރ 2
2015-11-25

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރ 2
2015-11-25

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފޮތް- "ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރ" ގެ 2ވަނަ ޢަދަދު މިއަދު ނެރެފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފޮތް ނެރެދެއްވީ، ޖަސްޓިސް ރިޓަޔަޑް އަލްއުސްތާޛު ޢައްބާސް ޝަރީފުއެވެ.

ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރގެ ދެވަނަ ޢަދަދު ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ކުޑަކުދިންނާއި މެދު ބަދަލު އަޚްލާގީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރގެ ދެވަނަ އަދަދު މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.