ހައިކޯޓުގެ ރިސެސް
2014-11-24
ހައިކޯޓުގެ ރިސެސް

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ހައިކޯޓުގެ ރިސެސް
2014-11-24
ހައިކޯޓުގެ ރިސެސް

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަހުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ރިސެސްއަށް ދާނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

               ހައިކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް މައްސަލަ ހިންގުން ފިޔަވާ، ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ރިޕޯޓުދޫކުރުމާއި، ލިޔުން ދޫކުރުންފަދަ، އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރަމުންދާނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް