ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރ
2014-12-18

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރ
2014-12-18

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފޮތް- "ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރ" ގެ ފުރަތަމަ ޢަދަދު މިއަދު ނެރެފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފޮތް ނެރެދެއްވީ، ޖަސްޓިސް ރިޓަޔަޑް އަލްއުސްތާޛު މުޖްތާޒު ފަހުމީއެވެ.

ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރގެ ފުރަތަމަ އަދަދު ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ އާޢިލީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިފޮތް ނިކުތުމާއި ހަމައަށް، ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ވަރި، ކައިވެނި، ޚަޟާނަތު އަދި ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ މައްސަލަތައްފަދަ މައްސަލަތައް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މި މައްސަލަތަކަކީ، ކުޑަކުދިންނާއި، ދޭދޭ ފަރުދުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނިފައިވާ ރިޕޯޓުތަކެއް ކަމަށްވުމާއެކު، އެ ރިޕޯޓުތައް ހިމަނާފައިވާނީ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ ކަންކަން ފާޅުވެދާނެފަދަ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތެއް އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ހައިކޯޓު ރިޕޯޓަރގެ ފުރަތަމަ އަދަދު މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް