ހ. ލޮބީ، ޙުސެއިން ހުމާމްގެ ވަކީލާ ހަވާލާދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭ
2016-03-21

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ހ. ލޮބީ، ޙުސެއިން ހުމާމްގެ ވަކީލާ ހަވާލާދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭ
2016-03-21

ހ. ލޮބީ / ޙުސެއިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު 2014/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މިހާތަނަށްވެސް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހ. ލޮބީ / ޙުސެއިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލް، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަސީން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޚަބަރާއި ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށް، ހ. ލޮބީ ޙުސެއިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން، އޭނާގެ ބައްޕަ އަހްމަދު ޚަލީލު / ހ. ލޮބީ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު އެދިވަޑައިގެންފައިވުމުން، އެ ރިޕޯޓް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުވަނީ އެ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ދެންނެވުނު މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާ ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު މައްސަލައިގެ ޚުލާސާވަނީ ހ. ލޮބީ ޙުސެއިން ހުމާމްއާ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ހަމަ އެ ތާރީޚުގައި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް www.highcourt.gov.mv ގައި ޝާއިއުކުރެވިފައެވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް