ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ޕީޖީން ހުށަހަޅައިފި.
2015-08-20

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ޕީޖީން ހުށަހަޅައިފި.
2015-08-20

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހައިކޯޓަށް ލިބުމުން، މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ސާކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ.

މި މައްސަލައިގާ އިތުރަށް ސާފުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމުން މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އަދި ވަކިގޮތެއް ނުނިންމައެވެ.