1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް.
2015-06-17

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް.
2015-06-17

1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މެންދުރު 13:30 އާއި ހަމައަށެވެ. ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފު ކުރަން، ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބަލައިގަންނާނީ މެންދުރު 12:00 އާއި ހަމައަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބަލައިގަންނަ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމްތައް ދޫކުރާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ 10:30 ން ފެށިގެންނެވެ.

1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން  މަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 10:00 ން ފެށިގެން މެންދުރު ފަހު 14:00 އާއި ހަމައަށަވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް