ހައިކޯޓުގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
2016-10-05

މިއަދަކީ ހައިކޯޓުގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެއިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ހައިކޯޓުގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
2016-10-05

މިއަދަކީ ހައިކޯޓުގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 68/3 ޖ. އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ 3 ށް 64 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ހައިކޯޓު އުފެދިފައިވަނީ 5 އޮކްޓޫބަރ 1980 ގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވި ޤަރާރަކުންނެވެ. ހައިކޯޓުގެ ފުރަތަމަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފަޟީލަތުލް އުސްތާޛުއްޝައިޚް މަރްހޫމް މޫސާ ފަތުޙީ ޤާސިމްއާއި އެކު އޭރު ހައިކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ 3 ފަނޑިޔާރުންނާއި، 15 މުވައްޒަފުންނެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" 07 އޯގަސްޓް 2008 ގައި ތަޞްދީޤު ކުރެވި އެޤާނޫނު އަސާސީގެ 282 ދެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، 2008 ސެޕްޓެމްބަރ 18 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޤާލީ ސުޕްރީމްކޯޓު އުފެދެންދެން، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމުގެ އެންމެ އިސްކޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުން އައިސްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހުޅުވުމަށް ފަހު، މިހާރު މި ބޭނުންކުރެވެމުންދާ، ތީމުގޭ ޢިމާރާތަށް 2010 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވުމާއި ހަމައަށް، ހައިކޯޓު ހިނގަމުންދިޔައީ ހެންވޭރު  މޫންލައިޓްހިނގުމުގައި ހުރި ޢިމާރާތެއްގައެވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް