Maldives High Court

ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބަސް ހޯއްދަވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ، އިތުރަށް ފިލްޓަރ ކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ހޯއްދަވާގޮޅީގައިވާ Advance Search އައިކަންއަށް ފިތާލައްވާފައި ފިލްޓަރ ކުރަންބޭނުންވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ

ހޯއްދަވާ....
Page: 1 of 182
ތާރީޙްމައްސަލަ (ފައިލް ބެއްލެވުމަށް ލިންކަށް ފިތާލައްވާ) ނަމްބަރުކެޓަގަރީސަބްކެޓަގަރީ
2017-03-22ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 402/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ހ.ކުރެދިމާގެ/ މާލެ އާދަމް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2015/HC-A/287މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-03-21ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 470/HMC/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2016/HC-A/152މަދަނީއެހެނިހެން
2017-03-21ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 381/Cv-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދިވެހި ދައުލަތް) ގެފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2016/HC-A/153މަދަނީއެހެނިހެން
2017-03-14ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 1502/Cv-C/2011 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ގއ. ވިލިގިލި ޒިއުރިލްވިލާ / އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2015/HC-A/290މަދަނީމަސައްކަތައް ނުވަތަ ތަކެއްޗަށް އަގު ހަމަޖެއްސުން
2017-03-14ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 464/HMC/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2016/HC-A/150މަދަނީއެހެނިހެން
2017-03-14ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 145-J/MD/2017/1393 ކޯޓުއަމުރު އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ހ. އަރާހަނދު ، ޒައިދުލްއަމީންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2017/HC-A/136ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
2017-03-14ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 145-J/MD/2017/1207 ކޯޓުއަމުރު އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2017/HC-A/143ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
2017-03-14ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 145-J/MD/2017/1209 ކޯޓުއަމުރު އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2017/HC-A/144ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
2017-03-13ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 53/VTR/2015 މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ވަޒީފާއާ ބެހޭ)2016/HC-A/19ވަޒީފާއާބެހޭވަޒީފާއާބެހޭ
2017-03-13ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2162/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި އަހްމަދު ޝިމާޢު ދަފްތަރު 2561 ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ފައިސާ ހޯދުން)2016/HC-A/26މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
Total: 1815Page: 1 of 182