Maldives High Court

ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބަސް ހޯއްދަވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ، އިތުރަށް ފިލްޓަރ ކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ހޯއްދަވާގޮޅީގައިވާ Advance Search އައިކަންއަށް ފިތާލައްވާފައި ފިލްޓަރ ކުރަންބޭނުންވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ

ހޯއްދަވާ....
Page: 1 of 184
ތާރީޙްމައްސަލަ (ފައިލް ބެއްލެވުމަށް ލިންކަށް ފިތާލައްވާ) ނަމްބަރުކެޓަގަރީސަބްކެޓަގަރީ
2017-04-24ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 713/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޤަފޫރު / ހ. ސާމަރާ ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ޓެރަރިޒަމް)2016/HC-A/294ޖިނާއީޓެރަރިޒަމް
2017-04-24ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 647//CV-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި މއ. އެވަރގްލޯރީ ޢަބްދުﷲ އާރިފްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ)2015/HC-A/280މަދަނީއެހެނިހެން
2017-04-24ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 31/VTR/2015 މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ހުޅުމާލެ ޚައިރާތު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައްސަލަ)2015/HC-A/328ވަޒީފާއާބެހޭވަޒީފާއާބެހޭ
2017-04-24ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1880/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ސްކައި ޓްއަރޒް ހޮލިޑޭޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ފައިސާ ހޯދުން)2015/HC-A/399މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-04-23ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 414/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި މ.ކޮޅުފުށި/މަލްހާރު، ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2016/HC-A/103ޖިނާއީޓެރަރިޒަމް
2017-04-20ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 2398/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2017/HC-A/91މަދަނީހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން
2017-04-20ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 145-J/MD/2017/2060 ކޯޓުއަމުރު އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ރޯޒިންވިލާ / ގއ. ވިލިގިލި، އިބްރާހީމް ޙަނީފުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2017/HC-A/199ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
2017-04-18ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 399/HMC/2014 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ޖޯން ޗަރލްސް ސިފަރޓްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2016/HC-A/190މަދަނީއެހެނިހެން
2017-04-18ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 145-J/MD/2017/1875 ކޯޓުއަމުރު އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2017/HC-A/92ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
2017-04-16ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 145-J/MD/2017/1876 ކޯޓުއަމުރު އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޅ.ނައިފަރު / ވެލަކަމްގޭޓް ޠައްޔިބް ޝަހީމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2017/HC-A/194ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
Total: 1831Page: 1 of 184