Maldives High Court

ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބަސް ހޯއްދަވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ، އިތުރަށް ފިލްޓަރ ކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ހޯއްދަވާގޮޅީގައިވާ Advance Search އައިކަންއަށް ފިތާލައްވާފައި ފިލްޓަރ ކުރަންބޭނުންވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ

ހޯއްދަވާ....
Page: 1 of 207
ތާރީޙްމައްސަލަ (ފައިލް ބެއްލެވުމަށް ލިންކަށް ފިތާލައްވާ) ނަމްބަރުކެޓަގަރީސަބްކެޓަގަރީ
2017-12-06ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލްގެ ނަމްބަރ 89/VTR/2011 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2015/HC-A-02/02ވަޒީފާއާބެހޭވަޒީފާއާބެހޭ
2017-12-06ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 1839/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި އެމެޓީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2016/HC-A/199މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-12-06ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 1839/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި އެމެޓީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2016/HC-A/228މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-12-06ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 962/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ގ.ސެންޓުގެ އަޙްމަދު އިޝާންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2016/HC-A/438މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-12-06ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލްގެ ނަމްބަރ 93/VTR/2011 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2015/HC-A-02/01ވަޒީފާއާބެހޭވަޒީފާއާބެހޭ
2017-12-06ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލްގެ ނަމްބަރ 116/VTR/2011 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2015/HC-A-02/03ވަޒީފާއާބެހޭވަޒީފާއާބެހޭ
2017-12-05ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 148/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ހ. ބްރެޑްލީ އަޙްމަދު ނަޢީމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2016/HC-A/451ޖިނާއީމަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ މައްސަލަ
2017-12-05ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 98/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2016/HC-A/453މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-12-05ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 19/N2C/2016 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ތ. ވިލުފުށީ އޯޝަންރީޑް ޙުސައިން ޖަބީންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް‬2017/HC-A/388އެހެނިހެންއަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން
2017-12-05ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަމްބަރ 397/Cv-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2015/HC-A/326މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
Total: 2070Page: 1 of 207