Maldives High Court

ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބަސް ހޯއްދަވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ، އިތުރަށް ފިލްޓަރ ކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ހޯއްދަވާގޮޅީގައިވާ Advance Search އައިކަންއަށް ފިތާލައްވާފައި ފިލްޓަރ ކުރަންބޭނުންވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ

ހޯއްދަވާ....
Page: 1 of 191
ތާރީޙްމައްސަލަ (ފައިލް ބެއްލެވުމަށް ލިންކަށް ފިތާލައްވާ) ނަމްބަރުކެޓަގަރީސަބްކެޓަގަރީ
2017-08-13ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 501/Fm-C/2015 ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިޢުނާފު ހުކުމް (ތަރިކަ)2016/HC-A/198ޢާއިލީތަރިކައާބެހޭ
2017-08-10ނ. މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު D12C/2017/79 އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ބަންދު އަމުރު)2017/HC-A/333ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
2017-08-10ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 379/HMC/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ކޮންޓެކްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ބިމާއި އިމާރާތް ވިއްކުން)2015/HC-A/367މަދަނީއެހެނިހެން
2017-08-10ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1647/Cv-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ނަޖާހް އާޓް ޕެލަސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ މައްސަލަ)2016/HC-A/516މަދަނީއެހެނިހެން
2017-08-10ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1112/Cr-C/2010 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ކަރަންކާއާގެ ޏ. ފުވައްމުލަކު / ހަސަން ފަރީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުން)2015/HC-A/374ޖިނާއީމަރުގެ މައްސަލަ
2017-08-09ރ. އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MD/2017/E7C/88 އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ބަންދު އަމުރު)2017/HC-A/323ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
2017-08-09ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 101/VTR/2014 މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ވަޒީފާއާ ބެހޭ)2015/HC-A/131ވަޒީފާއާބެހޭވަޒީފާއާބެހޭ
2017-07-30ރ. އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 18/E13-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ގުލެޑޯނިޔާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (އެއެބަސްވުން ބާތިލުކުރުމާ ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުގެ އެންމެހާ ތަކެއްޗާ ސައިޓް ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުން)2016/HC-A/331މަދަނީއެހެނިހެން
2017-07-25ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި މުހައްމަދު ސައުދު / ދަފްތަތު 706 ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ފައިސާ ހޯދުން)2016/HC-A/50މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-07-25ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 145-J/MD/2017/3863 އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ބަންދު އަމުރު)2017/HC-A/286ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
Total: 1903Page: 1 of 191