Maldives High Court

ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބަސް ހޯއްދަވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ، އިތުރަށް ފިލްޓަރ ކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ހޯއްދަވާގޮޅީގައިވާ Advance Search އައިކަންއަށް ފިތާލައްވާފައި ފިލްޓަރ ކުރަންބޭނުންވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ

ހޯއްދަވާ....
Page: 1 of 194
ތާރީޙްމައްސަލަ (ފައިލް ބެއްލެވުމަށް ލިންކަށް ފިތާލައްވާ) ނަމްބަރުކެޓަގަރީސަބްކެޓަގަރީ
2017-10-22ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު B12MC/2014/40 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ދޮންދުނބުރިގެ މުހައްމަދު ޢަބޫބަކުރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް2015/HC-A/108މަދަނީއެހެނިހެން
2017-10-22ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 212/S2C/2014 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ބަދަލު ހޯދުން)2015/HC-A/254މަދަނީބަދަލުދިނުން
2017-10-22ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1246/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ފައިސާ ހޯދުން)2015/HC-A/369މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-10-19ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 816/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި އަލީ ޢަޝްފާގު / މއ. ދުނބުގެ ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ފައިސާ ހޯދުން)2016/HC-A/34މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-10-19ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 280/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ހ. މެރިންވިއު އަހްމަދު ޝަމީމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ފައިސާ ހޯދުން)2016/HC-A/108މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-10-18ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 101/Cv-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި މ. ޒެބުރާ މުހައްމަދު ޝަރީފުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި)2016/HC-A/132މަދަނީއެހެނިހެން
2017-10-17ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 978/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ސ. ހުޅުދޫ ހުދުފިންމާގެ އަހްމަދު އަސްލަމުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ގޯތިން ހައްޤުވާބައި ވަކިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދި)2015/HC-A/27މަދަނީއެހެނިހެން
2017-10-17ކ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 11/H-13-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ޒާހިރު އާދަމް . ދަފްތަރު 1578 ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ހުކުމް (ފައިސާ ހޯދުން)2015/HC-A/89މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-10-17ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1879/Cv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޅ.ހިންނަވަރު/ހާވިލާގެ އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއިގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (މަދަނީ މައްސަލަ)2016/HC-A/91މަދަނީއެހެނިހެން
2017-10-15ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 145-J/MD/2017/3690 އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި މ. ތާއިފު / އިސްމާޢިލް ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ބަންދު އަމުރު)2017/HC-A/310ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
Total: 1939Page: 1 of 194