Maldives High Court

ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބަސް ހޯއްދަވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ، އިތުރަށް ފިލްޓަރ ކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ހޯއްދަވާގޮޅީގައިވާ Advance Search އައިކަންއަށް ފިތާލައްވާފައި ފިލްޓަރ ކުރަންބޭނުންވާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާ

ހޯއްދަވާ....
Page: 1 of 188
ތާރީޙްމައްސަލަ (ފައިލް ބެއްލެވުމަށް ލިންކަށް ފިތާލައްވާ) ނަމްބަރުކެޓަގަރީސަބްކެޓަގަރީ
2017-06-15ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 145-J/MD/2017/3007 އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ބަންދު އަމުރު)2017/HC-A/242ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
2017-06-12ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 101/VTR/2012 މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި އަންޖަލީން މޭރީ ނާޒިއު / އިންގްލަންޑް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ވަޒީފާއާ ބެހޭ)2017/HC-A/38ވަޒީފާއާބެހޭވަޒީފާއާބެހޭ
2017-06-08ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2088/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ފުއާދު ޒާހިރު / މަރިޔަމްމާގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ފައިސާ ހޯދުން)2015/HC-A/47މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-06-08ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 244/Cr-C/2016 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ގ. ހާފްސީ އަހްމަދު މަހްލޫފުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން)2016/HC-A/364ޖިނާއީއެހެނިހެން
2017-06-08ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/C-Cr/632 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ޒިއުރިކް / ލ. ގަންތުނޑި ޢަބްދުﷲ ޝަކީބުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިކުރުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން)2015/HC-A/277ޖިނާއީމަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ މައްސަލަ
2017-06-08ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 632/Cr-C/2012 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި މައުސޫމް މޫސާ / އެދީވިލާ ލ. ގަންތުނޑި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިކުރުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން)2015/HC-A/278ޖިނާއީމަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ މައްސަލަ
2017-06-08ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2088/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ފުއާދު ޒާހިރު / މަރިޔަމްމާގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ފައިސާ ހޯދުން)2017/HC-A/130މަދަނީފައިސާ ހޯދުން
2017-06-07ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 145-J/MD/2017/2111 އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ބަންދު އަމުރު)2017/HC-A/200ޖިނާއީކޯޓު އަމުރު
2017-06-07ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 45/21-HMC/2011 އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (މަދަނީ އެހެނިހެން މައްސަލަ)2015/HC-A/303މަދަނީއެހެނިހެން
2017-06-07ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2013/005 އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުން އެދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް (ޓެކުހާ ބެހޭ)2015/HC-A/320އެހެނިހެންއެހެނިހެން
Total: 1880Page: 1 of 188